Hlavní stránka Martinská slavnost

Projekt Martinská slavnost

Od 3. listopadu do 14. listopadu

Záměr:

Záměrem této slavnosti je umožnit dětem a dalším účastníkům slavnosti pochopit důležitost přátelství, vnímat osobní problémy druhých a pomoci problémy řešit. Dělit se v životě, každý je čas od času vystaven větším problémům než ostatní a je jen na nás, jak se v životě dokážeme zúčastnit na pomoc ostatním.

Očekávaný výstup:

 • Dítě a jeho tělo - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti -> vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • Dítě a jeho psychika - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy -> sledovat a vyprávět příběh nebo pohádku,  přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
 • Dítě a společnost - rozvíjet schopnost žít ve společnosti ostatních lidí -> spolupracovat, spolupodílet se -> chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • Dítě a svět - rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách -> osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké -> vracet se ke starým lidovým tradicím


Legenda o svatém Martinovi

Kdysi dávno se v rodině statečného vojáka narodil syn, kterému dali jméno Martin. Otec si vždy přál, aby byl z Martina statečný voják, jako byl on sám. Ale Martin nerad bojoval, rád si hrál se zvířátky a rád si povídal s lidmi. Když ale vyrostl, otec jinak nedal a tak se Martin stal vojákem. Bojoval v mnoha bitvách. Bojovat se Martinovi vůbec nelíbilo a tak se rozhodl, že se vrátí domů. Byl chladný podzim , jako teď, foukal studený vítr a dokonce začal padat první sníh. Martin v dálce uviděl velké město a přijel až k jeho bráně. U brány uviděl žebráka, který byl celý prochladlý, hladový a prosebně hleděl na Martina. Martin u sebe neměl jídlo ani peníze, seskočil však z koně , rozsekl plášť na dvě poloviny a jednu podal žebrákovi. Ten se do pláště zabalil a vděčně se na Martina podíval a usmál. Večer Martin tvrdě usnul a zdál se mu zvláštní sen. Ve snu uviděl žebráka, kterého doprovázeli andělé. Žebrák Martinovi moc děkoval a požádal ho, aby i nadále pomáhal lidem, kteří to potřebují, že jich je na světě mnoho. Když se ráno Martin probudil, pokračoval ve své cestě domů. Tam potom založil klášter a pomáhal chudým a potřebným lidem. Později jej pro jeho laskavost, dobrotu a moudrost zvolili biskupem. Martin nechtěl tak vysokou hodnost přijmout a schoval se proto do chléva k husám. Jenže , když ho lidé začali hledat, husy spustily takový křik, že Martina prozradily. Zde vznikla tradice svatomartinského pokrmu – pečené husy.


Svátek svatého Martina 

Svátek svatého Martina byl v kalendáři považován za konec hospodářského roku. Končila pastva a pastýři dostávali svou odměnu, hospodyně pekly martinské pečivo.. O sv. Martinu se život odstěhoval definitivně z polí do stavení a do stodol , kde se mlátilo a čistilo uskladněné obilí. Brzké stmívání a chlad zahnaly do tepla světnic pracující muže a ženy , ale hlavně děti, které naslouchaly vyprávění pohádek a pověstí. Předlo se , muži opravovali dřevěné nářadí, vyřezávali nové a do takové světnice se vešlo i pletení ošatek a košíků a březových košťat. 

I v dnešní době se v některých zemích 11.listopadu objevují průvody lidí s lampiony a lucernami , které doprovázejí jezdce s mečem a pláštěm. Jezdec představuje Martina , kterého si lidé tímto způsobem připomínají.


Příklady činností:

 • malování teplými podzimními barvami – listy tiskání, lucerničky apod. 
 • tisk bramborovým tiskátkem
 • lisování listů a výrobky z nich
 • frotáže listu a kůry stromů
 • loupání kukuřice a tvoření z přírodnin
 • modelování / koníci podkovičky, hruštička, husičky
 • seznámení s legendou o sv. Martinovi a její dramatizace
 • básně, písně a hry s motivem podzimu, s motivem světla
 • seznámení s písní "Už Martin na bílém koni"
 • vyprávění pohádek s motivy soucitné solidarity
 • pečení martinských rohlíčků
 • Martinská slavnost s rodiči

Pobyt venku :

 • hry s přírodninami
 • domečky pro skřítky
 • pozorování práce na poli a zahradách
 • výroba dráčka z listů
 • pozorování změn v přírodě
 • pozorování a chytání padajícího listí
 • pozorování změn v přírodě
 • sledování změn počasí
 • pozorování deště