Hlavní stránka Multikultura

Multikulturní projekt


Od 2.března. do 27.března 2015 

Rozhlédni se tu a tam,                                                          

uvidíš, že nejsi sám,

všude je tvůj velký svět,

pojď si o něm vyprávět.

My jsme všichni kamarádi

a máme se všichni rádi.

Sledujeme rozvoj dětí překonávající bariery národnostní, sociální, kulturní a tím se snažíme  o posilování svobody a míru ve společnosti.  Multikulturní výchova v mateřské škole představuje "mnohokulturní" výchovu, která akceptuje kultury všech národností dětí, které jsou ve třídách. Je velice důležité začínat s multikulturní výchovou již v předškolním věku, protože děti kolem tří let nemají ještě předsudky, neuvědomují si své rozdíly. Teprve postupně si osvojují postoje, které získávají nápodobou starších dětí a dospělých. Vhodnou motivací, kladnými příklady, vytvářením přátelských a kamarádských vztahů mezi dětmi, dochází k vytváření základů kladných postojů na celý život. Ač je projekt připraven jako pohled skupiny českých dětí na jiné , odlišné národnosti, využijeme spolupráci také s rodiči,  kteří jsou jiné národnosti a jejichž děti naši MŠ navštěvují. Dítě z cizí etniky se musí cítit v prostředí mateřské školy dobře, jistě a bezpečně. Musí mít možnost adaptovat se na nové prostředí i situaci. Náš projekt dá dětem prostor seznamovat se  se svým bezprostředním okolím. Dále se hranice jejich poznání rozšiřují a zároveň prohlubují o konkrétní smyslové prožitky. V našem projektu budeme s dětmi putovat po zeměkouli. Postupně  se seznámíme s jinými zeměmi a představíme  si národnosti, které v nich žijí.

Záměr:

Dát dětem základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě - v kulturní a multikulturní společnosti; Poskytnou dětem možnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot - to vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte.


KLÍČOVÉ  KOMPETENCE

Kompetence k učení

Dítě má elementární poznatky o světě lidí, kultury,přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách,orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.

Kompetence k řešení problémů

Dítě si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí . Přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem.

Komunikativní kompetence

Dítě ovládá řeč, hovoří vhodně zformulovaných větách,samostatně vyjadřuje své myšlenky,sdělení,otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog.

Sociální a personální kompetence

Dítě je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem.

Činnostní a občanské kompetence

Dítě ví, že není jedno v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit


OČEKÁVANÉ  VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 • zvládat zkl. pohyb. dovednosti a prostorovou orientaci v různém prostředí

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

Dítě a jeho psychika

 • formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • utvořit jednoduchý rým
 • vědomě využívat všech smyslů,záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
 • záměrně se soustředit na činnost ,udržet pozornost
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • být citlivé ve vztahu k živý bytostem, k přírod a věcem

Dítě a ten druhý

 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přesto že je každý jiný, že osobnostní odlišnosti jsou něco přirozeného

Dítě a společnost

 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební aktivity, hodnotit svoje zážitky

Dítě a svět

 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si , že způsobem, jakým žijeme, ovlivňujeme vlastní zdraví i životní prostředí
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí


Projekt se skládá ze tří částí :

 1. Žijeme v Česku – jsme Češi

 2. Země, které jsou blízké našim kamarádům – spolupráce s jejich rodiči

 3. Cestujeme po zeměkouli (Evropa a ostatní světadíly)

Navrhované  činnosti :

1.část  Žijeme v Česku  - jsme Češi

píseň „Chodíme si po světě“  (Dánská hra)  (v příloze)  - pohybové ztvárnění,vymýšlení dalších variant – co je dětem milé 

 • - poslech/nácvik písně Co je to ? ( text v příloze + píseň na CD)  - práce s glóbusem - hledáme podle barvy vodstvo a pevninu  - země je kulatá co všechno může být kulaté  - hledáme kulaté tvary ve třídě ( pracovní list č.7 co je kulaté, co je hranaté ) 
 • - hledáme Českou republiku (předem označená malou značkou) a Evropu  - pojmenováváme hlavní město  poslech /nácvik básně Praha 
 • práce s obrazovým atlasem - podle obrázků zjišťujeme, co se u nás pěstuje, jaká tu žijí zvířata, zda máme hory, moře..., jaké u nás bývá počasí  PL Co je v Česku a co ne (V příloze) 
 • Pl č3 – domečky – spojování geom tvarů, Pl č.5 Panelák – hledání stejného obrázku, omalovánka vesnice, omalovánka město
 • hra „Místo si vymění, kdo..." - barva vlasů, očí, velikost, oblíbená barva, zvíře, hračka...
 • výtvarná činnost – kresba, malba - česká krajina, město, vesnice, můj dům, postava z národní pohádky…. (temperové barvy, křídy, pastely...)
 • poslech národní pohádky
 • pobyt venku -„české" hry ( skákání panáka...)

Pomůcky:

 • glóbus
 • dětské obrazové atlasy
 • čtvrtky, pastelky (materiál dle zvolené techniky)
 • příslušný obrazový materiál

Další možné činnosti:

 • kreslíme národní vlajku

 • poslech české hymny

 • nácvik/poslech písně „My jsme muzikanti", Dánská hra, Jede jede poštovský panáček

 • koláž „Naše země" - výstřižky z časopisů či kalendářů lepíme na předkreslený tvar republiky)

2.část  Země, které jsou blízké našim kamarádům – spolupráce s jejich rodiči

Věnujeme se zemím z kterých pocházejí děti, které nemají českou národnost ve spolupráci s jejich rodiči

 • Domluvená návštěva rodiče jiné národnosti – vyprávění o zemi, ze které pochází srovnání krajiny, přírody, měst

  -oblíbené jídlo v zemi

  -pohádková postava

  -poslech rodné řeči – srovnání

3.část  Cestujeme  po zeměkouli (Evropa a ostatní světadíly) 

 • skládáme puzzle – světadíly

 • práce s dětskými atlasy světa

 • sledujeme faunu, floru srovnáváme s naší zemí


V materiálu http://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/7553/CESTUJEME-PO-EVROPE.html/je možné zvolit  :

"Na návštěvě na Slovensku"  „Cesta na Ukrajinu“„Cesta do Velké Británie“  „Cesta do Itálie“  „Cesta do Řecka“  „Cestujeme do Francie“ „Cestujeme do Švýcarska“  „Cestujeme do Holandska“ 


Další aktivity

Celodenní akce v MŠ 19.3. - Indiánská vesnička Rosehill  http://rosehill.webnode.cz/ 

Veselé bubnovaní – rytmizace pod vedením facilitátora  Petra  Šušora s využitím nástrojů  z různých zemí světa 

Program organizace Adra - v jednání

Možno uspořádat karneval na téma : Lidé z celého světa.


Hry a činnosti na rozvoj vnímavosti a citlivosti (v příloze)

K rozvíjení multikulturní vnímavosti a citlivosti nám může pomoci třeba i příběh O černé ovečce.

Záměr učitelky: učit děti empatii a prosociálnímu chování

Výstup: dítě ví, že být odlišný neznamená být špatný a umí slovně ocenit druhého


Pohádka o černé ovečce

Místo po pravici

Klubíčko

Slepovaná

Tichá voda

Sardele

Děti,děti pojďte sem

Labada

Maminka a děťátko

Navrhované  básně (v příloze) :

Praha

Eskymáci, Eskymácká abeceda

Iglů

Indiáni

Indiáni jdou

Navrhované písně (v příloze)

Dánská hra – chodíme si po světě,  Na tom pražském mostě, Jede, jede poštovský panáček 

My jsme muzikanti

Co je to ?  Letem světem  Pět minut v africe (Afrika 1 /1)  Nylský krokodýl  ( Afrika 1/4 )  Kolik divů má náš svět  S větrem o závod  Indiánská rodina  Eskymáci  Černoušek  Afrika  Slon  Panda

Navrhované pracovní a grafomotorické listy ( v příloze)

-spojování, stejných geom.tvarů

- hledání stejného obrázku

-hledání rozdílů

-dekorativní zdobení,

-labyrinty

-hledání souvislostí

GL Tučňák

Svislé a vodorovné čáry

Omalovánky k tématu  (v příloze)

Náměty na výtvarné a pracovní činnosti (v příloze)

Další náměty  http://www.predskolaci.cz/multikulturni-vychova 

http://kleuteridee.nl/praatplaten/ 

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/7553/CESTUJEME-PO-EVROPE.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/2925/CESTA-KOLEM-SVETA.html/

„Na návštěvě v Evropě"  „Cesta do Afriky"  „Mezi Araby"

„Cesta do Severní Ameriky"  „Cesta do Jižní Ameriky"  „Cestujeme do Austrálie"

„Cestujeme do Asie"

Cesta kolem světa - http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2925/cesta-kolem-sveta.html/Austrálie http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/7597/cesta-kolem-sveta-australie.html/
Cesta kolem světa - http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2834/cesta-kolem-sveta.html/
Letem světem s písničkou - http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2894/letem-svetem-s-pisnickou.html/
Hrajeme si na indiány- http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1610/hrajeme-si-na-indiany.html/
Za dobrodružstvím kolem světa –http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/14295/za-dobrodruzstvim-kolem-sveta.html/ 

Multikulturní výchova v předškolním vzdělávání s využitím dramatické výchovy  Bakalářská práce  http://is.muni.cz/th/345352/pedf_b/  plný text (v příloze)

http:/ www.detskecd.info