Hlavní stránka „Hbité jazýčky do dětské pusinky“

Hbité jazýčky do dětské pusinky

Projekt  v rámci rozvojového programu Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy :

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 


Anotace projektu:

Odborníci se shodují, že dnešní děti mají s mluvením čím dál větší problémy. Každé třetí až páté dítě předškolního věku trpí poruchou komunikace nebo vadou řeči.

Řešit špatnou výslovnost dítěte až ve škole je pozdě. Dítě je zahlceno novými informacemi, a pokud má potíže s řečí, bude se trápit a ve škole bude pozadu za vrstevníky, proto je nutno začít již v mateřské škole a těmto potížím předcházet nebo usnadnit průběh logopedické péče.

Finanční pomoc od MŠMT chceme využít ke komplexnímu zajištění logopedické prevence, což znamená další sebevzdělávání pedagogických pracovníků naší mateřské školy mimo pracovní poměr formou kurzů u akreditovaných společností zabývajících se logopedickými problémy, organizací besed pro rodiče pod vedením specialistů, návštěvy logopeda nebo nákupem logopedických pomůcek, které budou plně rozšiřovat slovní zásobu či budou nápomocné k odstraněné nebo minimalizování řečových vad.

Cíĺe projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb:

Jak již bylo uvedeno v anotaci projektu, poruchy řeči a komunikace u dětí v posledních letech velmi narůstají. K nejčastějším poruchám řeči ve věku 0-18 let se řadí dyslálie (vadná výslovnost jedné či výce hlásek), opožděný vývoj řeči, breptavost nebo koktavost. Větší pozornost je také nutno věnovat poruchám komunikace.

Cílem našeho projektu je všem těmto jevům předcházet kvalitní logopedickou prevencí a pokud tento problém u dítěte nastane, usnadnit průběh logopedické péče. Tuto kvalitní péči zajistí :

- nákup logopedických pomůcek

- další sebevzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti ( školící semináře, kurzy u 

  kvalifikovaných společností)

- úzká spolupráce s logopedem

- spolupráce s dalšími specialisty (ORL,stomatolog, ortodoncista)

- organizace besed, prezentací pro rodiče

Kontakt na koordinátora projektu : Jitka Müllerová - kraliccizkralovic@seznam.cz