Hlavní stránka Polytechnika

  POLYTECHNIKA


  Od 4.4.2016 do 29.4.2016

Děti si vyzkouší řemeslné postupy přiměřené jejich věku. Polytechnická činnost prohlubuje estetické cítění, posiluje tvořivost, představivost, technické a matematické dovednosti. Uvědomí si propojení člověka s přírodou. Přírodní a fyzické zákonitosti. Dozví se o dnes již moderní  technikou nahrazených řemeslech  využití  vody, větru důležitost slunce a země .Vyzkouší si stará řemesla a probudí v sobě úctu k lidské práci. Získají například povědomí kde se bere zrní ,kde mouka a chléb. V projektu Polytechnika se snažíme dětem přiblížit dobu ,kdy si člověk musel vyrábět vše sám, věci se opravovaly a dědily po mnoho generací. Poukázat na technickou vyspělost dnešní doby.

Polytechnické vzdělání naplňuje všechny čtyři pilíře vzdělání, ale především podporuje celostní rozvoj dítěte :

-učit se poznávat 

-učit se jednat

-učit se žít s druhými 


KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Kompetence k učení :

  - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí

  - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a  dění    v prostředí, ve kterém žije

Kompetence k řešení problému :

  - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací 

  - k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

Komunikativní kompetence :

  - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší  komunikaci s okolím 

  - dokáže se vyjadřovat  a sdělovat své prožitky, pocity a náladu různými prostředky (řečovými, výtvarnými, dramatickými atd.)

Sociální a personální kompetence :

  - samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

  - spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá  a pochopená pravidla a přizpůsobí se  jim

Činnostní a občanské kompetence :

  - chápe ,že zájem o to co se kolem děje, činorodost, pracovitost  a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a     nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky   

- ví, že není jedno ,v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit


OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Dítě a jeho tělo

Stimulace a podpora rozvoje pohybových a manipulačních dovedností, učit je sebeobsluze ,vedení k zdravým životním návykům. Rozvoj hrubé a jemné motoriky, manipulace s pomůckami a materiály.

Dítě a jeho psychika

Záměrem je podporovat duševní pohodu, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, citu a vůle. Stejně je nahlíženo na rozvoj sebepojetí a kreativity. Povzbuzovat je v dalším rozvoji poznávání a učení.  Poznávat tradiční říkadla a písně. Poznávání vlastností lidí.

Dítě a ten druhý

Záměrem této oblasti je podporovat vztahy mezi dětmi a dospělými. Obohacovat jejich komunikaci. Zajistit pohodu těchto vztahů.Vést k ochotě rozdělit se, motivace čtením příběhů .Poznání sociálního prostředí dnes a v minulosti. Vážit si práce druhých.

Dítě a společnost

Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do pravidel soužití, do světa materiálních a duchovních hodnot. Do světa umění a kultury. Umožnit mu aktivně se podílet na utváření pohody ve svém okolí. Cílem je nabídnout různé činnosti a hry. Provádění různých prací přiměřené věku.

Dítě a svět

V environmentální oblasti zakládáme u dětí povědomí o okolním světě. O vlivu jeho chování vůči přírodě. V projektu pozorujeme přírodu, kulturní plodiny(obilí, pšenici) a jejich prospěšné využití pro člověka. Využití vody ,větru a slunce.Pochopení přírody a toho ,že každá práce je užitečná a potřebná. Že vše je vzájemně propojeno. Vedeme děti k úctě k lidovým řemeslům a tradicím.


NAVRHOVANÉ ČINNOSTI:

PEKAŘ

Rozvoj slovní zásoby : vyjmenujte co vše je vyrobeno z mouky

                                     druhy mouky -pšeničná, žitná, kukuřičná …

Ochutnávka různých druhů pečiva, oplatek atd.

 Vnímat různé tvary, barvy, čím jsou posypány.

Smyslové vnímání: do talířků různé druhy mouky-jemnost, barva ,struktura

Grafomotorika : psaní prstem v mouce

Stavění pece z dřevěných kostek, molitanových kostek

Výroba pečiva ze slaného těsta :  2 díly hladká mouka1 díl soli  a 1 díl vody

Výroba vánoček a koláčů z modelovací hmoty

PL, písničky, básničky, omalovánky 


ZAHRADNÍK-PĚSTITEL

Realizace záhonku..vybrat vhodné místo,s pomocí učitelky vymyslet ohraničení záhonku( kameny,vyvýšený záhonek z  prkének ).Zrytí,odplevelení,urovnání. Můžeme taktéž využít přípravu truhlíků.Osázení.

Zhodnocení-Proč jsme vybrali toto místo? Jaké nástroje jsme potřebovali?

Pokus klíčení semen…na dva tácky vyložené vatou položíme několik semen hrachu(řeřichy) obě  trochu zalijeme.Jednu zakryjeme tmavou čtvrtkou a po dobu klíčení přidáváme opravdu minimum vody. Druhou dolévám dle potřeby a dáme na světlé místo.Děti pozorují oba tácky.

Zhodnocení- Porozumění podmínkám vlivům na klíčení,důležitost vláhy

Poznáváme semena…přiblížíme dětem semena papriky,rajčat ukázkou na syrové zelenině,rozhovory na téma peckoviny a semena uvnitř pecky.

Úklid školní zahrady …Použití různého načiní,posílení pozitivního vztahu ke svému okolí a přírodě . 

PL,omalovánky,písně a hry