Hlavní stránka Projekty

Projekt Skřítek Podzimník

od 14.října do 25.října

Soubory ke stažení

Projekt:

Navštíví nás král skřítků Podzimníček aneb oslavíme s ním Den stromů

Záměr:

Tento projekt je zaměřen na poznávání přírody, která je součástí našeho nejbližšího okolí a na ochranu životního prostředí. Klade velký důraz na úzký kontakt s přírodou a její poznávání metodou názornosti. Vede předškolní děti k environmentálnímu myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností. Děti vnímají přírodu velice pozitivně a za pomoci tohoto projektu je možné rozvíjet elementární povědomí o zdravém životním prostředí.

Klíčové kompetence:

  Předškolní vzdělávání -> Sociální a personální kompetence -> samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

  Předškolní vzdělávání -> Komunikativní kompetence -> průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

  Předškolní vzdělávání -> Kompetence k učení -> soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Očekávaný výstup:

1.  předškolní vzdělávání -> Dítě a svět -> mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

2.  předškolní vzdělávání -> Dítě a svět -> pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

3.  předškolní vzdělávání -> Dítě a svět -> osvojit se elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

4.  Dítě a jeho tělo -> ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apPříklady činností:

Jak roste strom

Pomůcky: tematické obrázky


Popis činnosti:
 Učitelka dětem s pomocí obrázků vypráví, jak stromy rostou ze semínek, které vítr rozfouká po lese, některá semínka přenáší i lesní zvěř na své srsti. Semínko zapustí do země kořínek a na povrch proniká tenký stonek. Stonek postupně roste a na stonku vyrůstají první lístečky. K růstu potřebuje stromek hodně slunce a vody. Než vyroste velký silný strom, trvá to mnoho let.

Následuje vycházka do lesa, kde děti hledají malé stromečky a popisují, jak jsou velké, zda mají tenký nebo silnější stonek, kolik mají lístků, jaké mají barvy apod. Učitelka upozorňuje také na větší stromky a velké vzrostlé stromy - děti pozorují rozdíly. Učí se pohybovat se v lese opatrně, aby nešlapaly na malé stromečky.


Zasadíme si vlastní strom

Pomůcky: několik žaludů, kelímky nebo květináče, zemina, konvičky


Popis činnosti:
Mezitím, co se budeme učit o stromech, uděláme si pokus. Zasadíme si semínka a budeme pozorovat, zda nám vyrostou stromečky. Připravíme si několik kelímků nebo květináčů, do kterých nasypeme zeminu. Do každého květináče zasadíme jeden žalud, tak aby byl napůl v zemi. Květináče umístíme ve třídě tam, kde budou mít hodně světla, a jeden nebo dva květináče umístíme na temné místo. Nezapomínáme semínka pravidelně zalévat. Tato činnost je dlouhodobější, pozorujeme, zda stromky rostou, jak se jim daří a zda rostou stejně rychle a pěkně doubky, které mají dostatek slunce, a stromky, které jsou na temném místě.


Jak určujeme stromy

Pomůcky: obrázky, encyklopedie

Popis činnosti:
 Děti si prohlížejí obrázky a encyklopedie a mají z nich vyčíst základní dělení stromů. Učitelka pomáhá doprovodnými otázkami: popište části stromu (od kořene ke koruně), co hledáme na stromech (listy, tvar stromů, kůru, květy, plody a semena). Děti popisují, v čem se stromy liší, pokud poznají strom na obrázku, pojmenují ho.

Následující činnost probíhá ve skupinkách. Každá skupina dětí dostane několik obrázků jehličnatých stromů a několik obrázků listnatých stromů. Obrázky jsou pomíchané, úkolem dětí je na jednu stranu dát obrázky s jehličnatými stromy a na druhou stranu obrázky s listnatými stromy. Opět mohou pojmenovat stromy, které na obrázcích poznají.


Průzkumná vycházka do lesa

Pomůcky: košíčky, pevné papíry, voskové pastely, svíčky, štětce, vodové barvy


Popis činnosti:
 Děti si vezmou košíčky a vydají se s učitelkou na vycházku do přírody. V lese a kolem lesa pozorují různé stromy, popisují jejich velikost, tvar, listy, kůru, plody. Do košíčků dávají různé větvičky, listy, kůru, kterou najdou v lese, šišky, žaludy a další plody. Učitelka vybere místo, kde je více druhů stromů. Každé dítě dostane papír a voskovou pastelku, papír přiloží na kmen stromu ve výšce svých očí (může se připevnit páskou) a voskovkou ho vybarvuje. Děti musí přitlačit, ale přitom dávat pozor, aby neprotrhly papír. Na papíře se pak objeví vzor kůry jednotlivých stromů. Druhý způsob, jak vyznačit vzor kůry různých stromů: Papír, který přiloží na kmen stromu, děti přetřou svíčkou. Ve školce pak papíry přemalují pomocí štětce vodovými barvami. Vzor kůry vystoupí barevně v místech, kde není vosk.


Najdeš správný strom?

Pomůcky:různé přírodniny, obrázky stromů, pracovní listy, pastelky


Popis činnosti: 
Na tácek děti rozloží přírodniny, které našly v lese. K dispozici mají barevné obrázky s různými listnatými a jehličnatými stromy. Obrázky rozloží na koberci a snaží se k nim přiřazovat plody, kůru, listy a větvičky, které k nim patří. Názvy stromů se snaží určit. Po té každé dítě dostane papír s předkresleným stromem, který pastelkami vybarvuje. Může dle své fantazie dokreslit další přírodu kolem stromu (trávu, mech, houby, ptáčka apod.).

Jazykové hrátky

Pomůcky: přírodniny, ozvučná dřívka


Popis činnosti: 
Děti sedí v kruhu, uprostřed kruhu mají různé přírodniny. Jednotlivě si každé dítě vybírá jednu přírodninu, řekne její název a určí počáteční písmeno (šiška - š, kůra - k, list - l atd.). Po té učitelka zvolí opačný postup a děti vybírají přírodniny dle jejích pokynů - např. najdi přírodninu, která začíná na písmeno V - větvička, na K - kaštan, kůra apod. Jednotlivá slova pak děti rytmizují vytleskáváním, mohou použít i ozvuční dřívka.


Kouzelný sáček

Pomůcky: přírodniny, látkové sáčky


Popis činnosti:
 Děti s učitelkou vzpomínají, jaké přírodniny si přinesly z lesa (šišky, mech, žaludy, kaštany, bukvice, různé větvičky, jednotlivé listy, stromovou kůru a další). Děti je umí pojmenovat, ale poznají je i po hmatu? Učitelka dětem připravila kouzelné látkové sáčky, v každém z nich je ukryta nějaká přírodnina, kterou děti znají. Děti si vybírají jednotlivé sáčky, do kterých se ale nedívají, pouze rukou zkoumají a snaží se určit, která přírodnina je v konkrétním sáčku ukryta. Po ukončení této činnosti vysypou děti přírodniny ze všech sáčků na tác nebo noviny a znovu je zkoumají hmatem. Vybírají si jednotlivé přírodniny a hmatem zjišťují, jaké jsou - hladké, drsné, píchají, jsou měkké (např. mech), tvrdé, těžké, lehké... Mohou je také porovnávat mezi s sebou - co je lehčí, těžší, hladší apod.


Život v lese

Pomůcky: obrázky lesa, obrázky jednotlivých zvířat

Popis činnosti: 
Velké množství stromů pohromadě tvoří les a les je domovem mnohých zvířat. Víme, která zvířátka bydlí v lese? Děti pracují ve skupinkách a každá skupina má k dispozici jednotlivé obrázky s různými zvířaty (liška, zajíc, kuna, jezevec, srnka, divoké prase, bažant, datel, jelen, ježek, krtek, pes, kočka, medvěd, sova, kůň, kráva, a další). Jejich úkolem je vybrat ta zvířata, která mají domov v lese. Vybraná zvířata dají děti z každé skupiny k obrázku lesa. Učitelka zkontroluje správnost splnění úkolu u každé skupiny, pokud se vyskytne nějaká chyba, požádá děti z některé další skupiny, aby pomohly chybu vyřešit. Učitelka zavede s dětmi rozhovor, jak se máme v lese chovat. Les je domov pro zvířátka, proto do lesa chodíme na návštěvu a podle toho se musíme i tak chovat, abychom zvířátka v jejich domově nevyplašili.


Taneček skřítků

Básně

 • Volání na skřítka
 • Lesní skřítkové
 • Co jsme našli v lese

Básně s pohybem

 • Podzim
 • Keř
 • viz příloha

Písně

 • Podzim
 • Písnička pro podzimníčky

Výtvarné práce, pracovní činnosti

 • Výroba skřítka Podzimníčka nebo jiných stromových skřítků (využití přírodnin)
 • Podzimní strom (rozfoukávání tuže, využití listů)
 • Podzimní listy (zapouštění barev do klovatiny, frotáž, malování vodovkami, temperami)

Navrhované činnosti hry

 • směřující k nácviku dovedností pro pozdější psaní (pracovní listy, omalovánky)
 • řízené pohybové činnosti, pohyb s hudbou (cvičení, pohybové hry, hudebně pohybové hry)
 • rytmizace slov s podzimní tématikou, hry se slovy
 • logopedické chvilky s nácvikem výslovnosti
 • povídání o podzimní přírodě kolem nás, diskuse a rozhovory, pozorování přírody na podzim, experimenty poslech a reprodukce basin s podzimní tématikou
 • prohlížení časopisů, obrázkových knih a encyklopedií
 • hry na chápání základních matematických, prostorových, časových pojmů a souvislostí (procvičování početních operací, porovnání různých tvaru,třídění,řazení….. )
 • tvůrčí a pracovní činnosti(kreslení, malování, tvorba kulis, scény, kostýmů, rekvizit)
 • hudební činnosti s výběrem písní pro nácvik tanec (tanec skřítků), improvizovaný pohyb podle hudby
 • kladení otázek a odpovědí na téma ročních období, přírody kolem nás a životního prostředí
 • procházky v okolí, pozorování přírody oslava Dne Stromů